2.1.2. Πρόσληψη με βάση τη Διαφορετικότητα: Κριτήρια Επιλογής και Συνέντευξη Εργασίας

Τί είναι η Πρόσληψη με βάση τη Διαφορετικότητα;

Κύρια βήματα για την Πρόσληψη με βάση τη Διαφορετικότητα: •Προετοιμασία για τη συνέντευξη
•Διεξαγωγή συνέντευξης
•Τυποποιημένες ερωτήσεις συνέντευξης
•Διατύπωση
•Πραγματοποίηση της απόφασης επιλογής
•Κάνοντας την προσφορά εργασίας

Στο Εγχειρίδιο του Προγράμματος Εκπαίδευσης για τη Διαφορετικότητα και την Ένταξη, θα βρείτε:
  • ‘Λεπτομερής λίστα ελέγχου για μια διαδικασία πρόσληψης χωρίς αποκλεισμούς’
  • ‘Συμβουλές για πρακτικές συνέντευξης εργασίας για την αποφυγή διακρίσεων και την αύξηση της διαφορετικότητας’
  • ‘Προτεινόμενες ερωτήσεις συνέντευξης βασισμένες σε ικανότητες’