2.1.3. Διαχείριση Διαφορετικότητας στο Στάδιο Ακυρώσεων των Εργασιακών Σχέσεων : Συνέντευξη Εξόδου (Exit Interview), Υποστήριξη Εκτοπισμού (Outplacement Support)

Συνέντευξη Εξόδου

Θα βρείτε το πακέτο ‘Συστάσεις και Έντυπα για τη Συνέντευξη Εξόδου’ στο Εγχειρίδιο του Προγράμματος Εκπαίδευσης για τη Διαφορετικότητα και την Ένταξη (D&I Handout)
Διαφορετικότητα και Ένταξη στις Συνεντεύξεις Εξόδου

Η διαδικασία συνέντευξης εξόδου συνδέεται άμεσα με τη διαφορετικότητα και την ένταξη στον χώρο εργασίας, καθώς έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ψυχολογική κατάσταση του ερωτώμενου, στα μελλοντικά βήματα σταδιοδρομίας του και στην προσωπική του εικόνα στο χώρο εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα.

Next Section