2.2.1. Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (Key Performance Indicators (KPI)) για την παρακολούθηση της ανάπτυξης μιας κουλτούρας διαφορετικότητας και ένταξης στον Οργανισμό

Η παρακολούθηση (monitoring) αποτελεί απαραίτητο στοιχείο που επικυρώνει και μετρά τον τρόπο ανάπτυξης της στρατηγικής για τη διαφορετικότητα, και τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλει στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ενός οργανισμού.

Οι μετρήσεις (KPI) αναπτύσσονται συνήθως εσωτερικά και περιλαμβάνουν στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με την ποικιλία και το περιβάλλον του εργατικού δυναμικού. Περιλαμβάνει επίσης τις χρηματικές δαπάνες και την τεκμηρίωση των δραστηριοτήτων για τη διαφορετικότητα και της κατάρτισης.

Κατάλογος των συνιστώμενων μετρήσεων είναι διαθέσιμος στο Εγχειρίδιο του Προγράμματος Εκπαίδευσης για τη Διαφορετικότητα και την Ένταξη
Μερικοί από τους βασικούς δείκτες επιδόσεων (KPI’s) θα μπορούσαν να παρακολουθούνται:

  • Προσλήψεις – Τι είδους άτομα προσλαμβάνονται; Τι είδους εργαζόμενους ψάχνετε; Ποιοι είναι οι καλύτεροι στον οργανισμό σας; Τι ποσοστώσεις είναι δύσκολο να συμπληρωθούν; Τα παραπάνω λένε πολλά σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός σας μπορεί να βελτιώσει την προοπτική της διαφορετικότητας.
  • Εκπαίδευση – Ο χρόνος και η προσπάθεια που καταβάλατε στην εκπαίδευση και κατάρτιση για τη διαφορετικότητα στο χώρο εργασίας και τα επίπεδα συμμετοχής των σημερινών μελών της ομάδας. Επενδύετε σε κατάρτιση που σχετίζεται με τη διαφορετικότητα, ούτως ώστε κάθε επίπεδο του οργανισμού σας να κατανοήσει αυτούς τους στόχους;
  • Εξωτερική διαφορετικότητα – Μετρήστε τη διαφορετικότητα των πελατών και των πωλητών σας. Ποιούς προσελκύει ο οργανισμός σας; Η πελατεία σας θα πρέπει να είναι τόσο διαφορετική όσο διαφορετικός θέλετε να είναι και ο οργανισμός σας.
  • Πρόοδος – Είναι διαθέσιμες ευκαιρίες προαγωγής για άτομα με διαφορετικό επαγγελματικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο κλπ.; Ο οργανισμός σας τείνει να προάγει συγκεκριμένο “είδος” υπαλλήλου περισσότερο από άλλους;
  • Πολιτιστικές μετρήσεις – Είναι η ακεραιότητα, η εμπιστοσύνη, η ειλικρίνεια και ένα φιλόξενο περιβάλλον μέρος του κλίματος που επικρατεί στον οργανισμό σας; Είστε διαφανείς σχετικά με τους στόχους σας για τη διαφορετικότητας; Επιδιώξτε να κατανοήσετε την κουλτούρα του οργανισμού σας και πώς τα μέλη της ομάδας σας αντιλαμβάνονται την ποικιλομορφία μέσα σε αυτό.